Uwaga Członkowie APM!

Zarząd Aeroklubu Północnego Mazowsza zwołuje Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne na dzień 20 maja 2017 rok
o godz. 11.00, w razie braku wymaganej liczby członków - w drugim terminie tego samego dnia o godz. 11.15.
Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Północnego Mazowsza - Sierakowo 56 i ma na celu zatwierdzenie bilansu finansowego za 2016 r.
Zgodnie ze Statutem AP: "Walne zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/2
ogólnej liczby członków, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków."

--------------------------------------------